Astudiaethau Achos

Gwaith diweddar


Arolygon Ystlumod - Cyngor Sir Ddinbych


Cynhaliwyd arolygon ystlumod ar heneb cyn gwaith ail-doi ac ail-sefydlogi. Dangosodd yr arolygon bod ystlumod yn clwydo yn yr heneb. Ar hyn o bryd mae cais i Drwydded Llywodraeth Cymru ar y gweill er mwyn i'r gwaith mynd yn ei flaen. Bydd y gwaith yn cael eu goruchwylio lle bo angen i sicrhau nad yw'r ystlumod yn cael eu haflonyddu a bod lleoliadau clwydo i'r ystlumod yn cael eu diogelu.

Rheoli Cynefinoedd - Tarmac Cyf


Mae Enfys Ecology yn adfer Cors Borras ar ran Tarmac Cyf fel rhan o amod cynllunio. Mae'r safle yn gors fawnog iseldirog (2ha), ac mae'n un o gynefinoedd mwyaf prin Ewrop. Yng Nghymru dim ond 800 hectar o'r cynefin hwn sydd yn parhau ac mae o dan fygythiad. Mae Cors Borras wedi ei goedwigo dros y 50 mlynedd diwethaf. Mae'r prosiect wedi cynnwys cynhyrchu cynllun rheoli, arolygu rhywogaethau, monitro hydroleg, ac yn fwy diweddar symud y coed oddi ar y gors ei hun.

Arolygon Ecolegol - Clwb Hwylio Llyn Brenig


Mae Clwb Hwylio Llyn Brenig yn dymuno datblygu ardal parcio cychod, mae'r ardal hon wedi ei glirio o goed conwydd ac ail-blannwyd sbriws tua 8 mlynedd yn ôl. Gwnaed asesiad o'r ardal ac yna arolygon ymlusgiaid i benderfynu ar eu presenoldeb.