Amdanom Ni

Bu gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru braich ymgynghorol ers 1995, a lansiwyd Enfys Ecology yn 2010. Fel Ymgynghoriaeth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt yr ydym yn y sefyllfa freintiedig o fod yn gallu galw ar y wybodaeth ac arbenigedd staff yr Ymddiriedolaeth sydd wedi bod yn diogelu Natur Gogledd Cymru dros y 50 mlynedd diwethaf.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Cofnod, y ganolfan gofnodion leol ar gyfer Gogledd Cymru www.cofnod.org.uk

Proffiliau staff

 

Frances Cattanach - Cyfarwyddwr Enfys Ecology ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru4

Mae Frances wedi gweithio mewn cadwraeth bywyd gwyllt elusennol a masnachol yng Ngogledd Cymru am 25 mlynedd. Fel Swyddog Cadwraeth Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru roedd yn gyfrifol am reoli dros 30 o warchodfeydd natur, arolwg Safle Bywyd Gwyllt Gogledd Ddwyrain Cymru gan ganolbwyntio'n arbennig ar arolygon famaliaid. Yn dilyn ei phenodiad fel Cyfarwyddwr yr elusen a'i 2 is-gwmnïau yn 2001, mae hi wedi datblygu sgiliau prosiect, busnes, staff, cynllunio ariannol a rheoli.

 

Rhian Hughes - Ecolegydd

163079_10150136784177837_513962836_7984772_6948124_n

Mae Rhian wedi gweithio i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ers 2007, yn gyntaf fel gwirfoddolwr cadwraeth, yna fel Swyddog Prosiect Pathewod 2007-2010 ac mae hi’n dal i oruchwylio'r monitro. Roedd yn rheolwr prosiect ysgyfarnogod ac ers 2010 mae wedi bod yn gyfrifol am Enfys Ecology. Mae Rhian yn dal trwyddedau ar gyfer pathew, ystlumod a madfallod cribog ac mae ar hyn o bryd yn gwneud cais am aelodaeth IEEM.

 

Tim Yardley – Ecolegydd

P1050757_thumb[14]

Ymunodd Tim hefo Enfys Ecology yn 2013 i gynorthwyo Rhian gyda phrosiectau ecolegol Enfys. Mae gan Tim brofiad eang gyda arolygon ecolegol a rhywogaethau amddiffynedig, ac mae hefyd yn entomolegwr medrus. Tra ei fod yn arbenigo ar infertebratau dwr croyw, yn cynnwys eu defnydd mewn dadansoddiadau safon dwr, mae e hefyd wedi gwneud gwaith arbrawf ar infertebratau daearol mewn amrywiaeth o rywogaethau. Dalier Tim drwydded ar ran fadfallod gribog fawr ac mae yn gweithio tuag at drwyddedau ystlum a rhywogaethau amddiffynedig eraill.

Iwan Edwards - Swyddog Bywyd Gwyllt Cymunedolimage

Mae Iwan (ByG, DCU) wedi gweithio i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ers 2009, i ddechrau fel swyddog garddio bywyd gwyllt yng Ngogledd Orllewin Cymru, ond mae o nawr yn rhedeg Prosiect Bywyd Gwyllt yn y Gymuned yng Ngogledd Orllewin Cymru sy’n hyrwyddo garddio cyfeillgar at fywyd gwyllt, ac rheolaeth o berllannau, rhandiroedd a thir cymunedol yn o gystal â darlunio a chreu cynefinoedd newydd, drwy weithio gyda ysgolion, cymunedau ac busnesau.

 

 

Mae Enfys Ecology yn gweithio'n agos gydag ymgynghorwyr cysylltiol lleol eraill, mae'r rhain yn cynnwys: -

 

Mick Brummage EcolegyddDSC_6868

Mae gan Mick (ByG, MyG) brofiad helaeth wedi bod yn gweithio yn gynharach am nifer o flynyddoedd fel ecolegydd ym myd llywodraeth leol. Ei brif ddiddordeb yw ymlusgiaid. Mae o wedi bod yn gofnodwr ymlusgiaid ar ran Rhwydwaith Amffibiaid ac Ymlusgiaid Gogledd Ddwyrain Cymru ers 2002 ac mae wedi ymgymryd â nifer o archwiliadau ac asesiadau yn cynnwys gwneud astudiaeth hir-dymor ar boblogaethau y wiber ac neidr y gwair. Mae ganddo gysylltiad parhaol gyda ail-gyflwyno a monitro madfallod y twyni yn Ngogledd Orllewin Cymru. Mae Mick wedi drwyddedu am fadfallod y twyni a madfallod y dwr gribog fawr.

 

 

Sam Dyer EcolegyddP1100696

Mae Sam wedi bod yn ecolegydd ymgynghorol ers 2005 ac mae wedi datblygu cyfoeth o brofiad ac arbenigedd drwy gwblhau'n llwyddiannus nifer o brosiectau ddatblygu a chadwraeth.  Ei angerdd penodol yw ystlumod a chwblhaodd ei brosiect meistr ar ystlumod pedol leiaf. Mae Sam yn weithiwr ystlumod trwyddedig gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru a 'Natural England'  ac yn arbenigo yn y maes hwn, mae'r technolegau diweddaraf yn cael eu defnyddio i ddarparu asesiadau cywir a manwl o ddefnydd ystlumod o fewn cynefinoedd. Yn ogystal â bod yn swyddog gyda Grwp Ystlumod Clwyd a Grwp Mamaliaid Eryri, mae Sam yn Drefnydd Rhanbarthol ar gyfer y Gymdeithas Mamaliaid.